6. Pathways | Llwybrau

Nurturing artistic talent through different stages of career is part of our role as an Arts Council. We must think about where should we focus support for artists (in different disciplines) and how we foster a capacity to do that.

Some of your thoughts:

 • Creating better careers advice about opportunities in the arts, e.g. carpentry, tv jobs (not just producers, directors, actors etc.)
 • Put a strategy in place, e.e. CATs scheme in England
 • Create long-term funding structures
 • ACW need to simplify the grant application process and have more confidence to make decisions without sector endorsement (letters of support)
 • Mentor and support young talent through a pool of advisers and development cafes – including new graduates – currently ACW doesn’t support graduates
 • Be talent scouts
 • Getting an organisational grant should come with an obligation to mentor young/new artists
 • Nurture new opportunities eg international working, artist residencies

#CreativeConversation

Meithrin talent artistig drwy wahanol gyfnodau gyrfa yw un o’n prif rolau fel Cyngor Celfyddydau Cymru. Rhaid inni feddwl am le y dylem ni ganolbwyntio ar gefnogi artistiaid a sut y gallwn ni feithrin hynny.

Rhai o’ch sylwadau:

 • Cynnig gwell cymorth gyrfaol am gyfleon gwaith yn y celfyddydau, e.e. saer setiau, teledu (nid cynhyrchwyr, perfformwyr, cyfarwyddwyr a.y.b. yn unig)
 • Rhoi strategaeth yn ei lle, e.e. cynllun CATs yn Lloegr
 • Creu strwythur ariannu hirdymor
 • Mae angen i CCC symleiddio’r broses ymgeisio am grant a bod yn hyderus wrth wneud penderfyniadau heb ymgynghoriad sector (llythyrau cefnogaeth)
 • Mentora a chefnogi talent ifanc drwy grwpiau o ymgynghorwyr a chaffi datblygu – yn cynnwys graddedigion newydd. Ar hyn o bryd nid yw CCC yn cefnogi graddedigion
 • Sgowtiaid talent
 • Meithrin cyfleoedd newydd, e.e. gweithio’n rhyngwladol, preswyliad i artistiaid

 

#SgwrsGreadigol

 

Advertisements

5. Let’s spend time, (as well as money)

Artists work in isolation, and something that came to light in some of the Creative Conversations was that opportunities to make connections and network face-to-face should be something much more regular.

What people were saying:

 • ACW could trigger a network or facilitate its development
 • Communicate work in order to inspire others and share across sectors
 • Share best practice and models that work – Learn through evaluation, both failures and successes
 • It’s important to capture and share knowledge through networks and events
 • Network more widely with the UK and internationally

Gall gwaith artist fod yn ynysig, ac un peth a ddaeth i’r amlwg yn ein Sgyrsiau Creadigol oedd y dylai cyfleoedd i wneud cysylltiadau a rhwydweithio fod yn rhywbeth llawer iawn mwy rheolaidd.

Beth oedd pobl yn ei ddweud?

 • Gallai Cyngor Celfyddydau Cymru sbarduno rhwydwaith neu hwyluso datblygu un
 • Cyfathrebu er mwy ysbrydoli eraill mewn croestoriad o sectorau
 • Rhannu arferion da a modelau sy’n gweithio – dysgu ffaeleddau a llwyddiannau drwy werthuso
 • Mae’n bwysig casglu a rhannu gwybodaeth drwy rwydweithiau a digwyddiadau
 • Rhwydweithio’n ehangach o fewn y DU ac yn rhyngwladol

#SgwrsGreadigol

4. Young people | Yr ifanc a ŵyr

Creative learning through the arts was a good step in the right direction; even so, engagement with young people remains a hot creative conversation starter. Discussions about building and fostering the creativity of young people have been abundant, but we want to know how do young people see the arts in their lives?

What we’ve heard already:

 • Young people don’t live in a closed ‘young people’ community, they’re part of multiple communities
 • Utilise platforms that reach young people
 • Parents often dissuade children from experiencing the arts
 • Don’t dumb down the arts – find the right space and place to engage
 • Embed the arts within education- starting blocks for learning and creativity at a young age

#CreativeConversationn #CreativeLearning

Figurative Creations workshop, Image by Emma Cartwright
Figurative Creations workshop, Image by Emma Cartwright

Bu sefydlu Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn gam da i’r cyfeiriad cywir; er hynny, mae ymgysylltu a phobl ifanc dal i fod yn destun siarad mawr. Yn y sgyrsiau hyd yma, mae trafodaethau am adeiladu a meithrin creadigrwydd pobl ifainc  wedi bod yn doreithiog. Rydym ni eisiau gwybod sut mae pobl ifainc yn gweld y celfyddydau a’u lle yn eu bywydau.

Dyma rydym ni eisoes wedi’i glywed:

 • Nid yw pobl ifainc yn byw mewn cymuned gaeedig ar gyfer pobl ifainc yn unig, maen nhw’n rhan o nifer o gymunedau
 • Gwneud defnydd o blatfformau sy’n cyrraedd pobl ifainc
 • Yn aml iawn mae rhieni’n troi pobl ifainc oddi wrth y celfyddydau
 • Peidio symleiddio’r celfyddydau – rhaid darganfod y lle iawn i ymgysylltu
 • Gosod y celfyddydau yng nghanol addysg er mwyn cymryd y camau cyntaf tuag at ddysgu a chreadigrwydd o oedran ifanc iawn

#SgwrsGreadigol #DysguCreadigol

3. Reaching EVERYBODY | Cyrraedd PAWB

A major area of work for us is diversifying the reach of the arts. Key issues of who is involved in the arts have been central in the Creative Conversation so far. We’re asking you about the barriers that exist now and what we should be doing to break them down so that involvement with the arts progresses?

What some of you have already said:

 • Ensure that decision making bodies are diverse, representative and gender balanced
 • Change the organisational mind-set about who our audiences are
 • Listen to what communities want not just impose ideas/projects upon them
 • Equality of opportunity comes from equality of funding
 • Make community and APW collaboration a requirement of funding
 • Use venues (not just arts venues) already trusted by communities
 • Look outside Cardiff for regeneration and audience development
 • Communities require additional support for transport, childcare etc.

Add your comment below.

#CreativeConversation

Un o’r prif feysydd sy’n rhaid i ni weithio arno yw sicrhau fod y celfyddydau yn cyrraedd gwell amrywiaeth o bobl. Mae pwy sy’n cymryd rhan yn y celfyddydau wedi bod yn fater canolog i’r Sgwrs Greadigol hyd yma. Rydym ni’n eich holi chi am y rhwystrau sy’n bodoli a beth ddylen ni fod yn ei wneud i’w goresgyn fel bod cyfranogiad yn y celfyddydau yn cynyddu?

Dyma ambell beth rydych chi eisoes wedi’i ddweud:

 • Sicrhau fod y cyrff sy’n gwneud penderfyniadau yn cynrychioli ystod eang o bobl ac yn gydradd o ran rhywedd
 • Newid meddylfryd sefydliadol am bwy yn union yw ein cynulleidfa
 • Gwrando ar gymunedau, nid gorfodi syniadau a phrosiectau arnyn nhw
 • Deillia cydraddoldeb am gyfleoedd o gydraddoldeb mewn ariannu
 • Gwneud cydweithio rhwng cymunedau a’r Portffolio Celfyddydol yn amod o ariannu
 • Defnyddio lleoliadau (nid dim ond lleoliadau celfyddydol) y mae cymunedau eisoes yn ymddiried ynddyn nhw
 • Edrych i ddatblygu cynulleidfa ac adfywio y tu hwnt i Gaerdydd
 • Mae angen cymorth ychwanegol ar gymunedau gwledig, e.e. trafnidiaeth a gofal plant

Ychwanegwch eich sylw isod.

#SgwrsGreadigol

2. Welcoming new people with open arms… and venues

The Creative Conversations we’ve had to date have highlighted the fact that the Arts Council and arts organisations need to take a look in the mirror and ask “how welcoming and open are we?” This sparked a discussion about what we should do to improve the availability of the arts?

Here are some ideas already discussed:

 • Buildings need to be more welcoming, e.g. start a ‘café’ for first-time ACW grant funding applicants
 • Audiences want to recognise themselves in art experiences
 • Invest time in developing partnerships
 • Trust and apparent openness between audience and venue

Do you agree? Leave a comment below.

pexels-photo-713149.jpeg

Mae’r Sgryrsiau Creadigol rydym ni wedi’u cael hyd yma wedi tynnu sylw at y ffaith fod angen i Gyngor y Celfyddydau a sefydliadau celfyddydol eraill ystyried pa mor groesawgar ac agored ydyn ni mewn gwirionedd. Bu sgwrs danbaid am hyn, yn enwedig am beth ddylem ni ei wneud i wella’r ffordd rydyn ni’n croesawu pobl ar hyn o bryd?

Dyma rai syniadau sydd eisoes wedi’u taflu i’r pair:

 • Mae angen i adeiladau fod yn fwy croesawgar, e.e. dechrau ‘caffi’ ar gyfer pobl sy’n ymgeisio am grant CCC am y tro cyntaf
 • Mae cynulleidfaoedd eisiau gweld eu hunain mewn profiadau celfyddydol
 • Buddsoddi amser i feithrin partneriaethau
 • Galluogi cynulleidfa i ymddiried mewn sefydliad drw fod yn agored, eglur a chlir

Ydych chi’n cytuno? Gadewch sylw yn y blwch isod.

1. Let’s talk about the arts | Clebran am y celfyddydau

Sgroliwch am y Gymraeg.

Creative Conversation at Insole Court
Sgwrs Greadigol | Creative Conversation 10/11/2017

Thanks to all who have participated in Creative Conversations to date. You can continue to interact on line with some of the topics and questions that have come up and help us push our thinking on.

Not everyone sees the value and benefits of the arts. For those of us who love and experience the arts regularly, how could we share the experience with more people?

Here are some of your ideas:

 • Resonate with the audience in the same way as the Tower of London Poppies.
 • Get the right voices at the Government table.
 • Encourage people from outside the sector to participate.
 • Make better use of broadcast media.
 • Start a new discourse, not talk about it.
 • Take funding risks.
 • Experience the creative process not just the end result.

#CreativeConversation

Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y Sgwrs Greadigol hyd yma. Gallwch barhau i drafod y pynciau a chwestiynau a ddaeth i’r amlwg ar-lein. Bydd hyn yn ein galluogi i fwrw ymlaen gyda’n cynllunio.

Nid yw pawb yn gweld gwerth a buddion y celfyddydau. I’r rhai ohonom sy’n caru ac yn profi’r celfyddydau yn rheolaidd, dylem feddwl am sut y gallem rannu’r profiad hwnnw gyda mwy o bobl?

Dyma rai o’ch syniadau hyd yma:

 • Cysylltu a’r gynulleidfa mewn ffordd bersonol, fel wnaeth y Pabi yn Nhwr Llundain
 • Sicrhau fod y lleisiau cywir i’w clywed wrth fwrdd y Llywodraeth.
 • Annog pobl o du allan i’r sector i gymryd rhan mewn digwyddiadau.
 • Defnyddio’r cyfryngau darlledu’n fwy effeithlon.
 • Gweithredu sgwrs, nid dim ond siarad am bethau.
 • Cymryd risg gyda’r hyn sy’n cael ei ariannu.
 • Profi’r broses greadigol, nid dim ond y canlyniad.

 

#SgwrsGreadigol 

Add your comments below.  Ychwanegwch eich sylwadau isod.